Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto

Bedrijfshockey 2018-2019, Uitslagen

Team 1 Team 2 Teamcodes Uitslag
17-06-19
BMW Binnenhof XI D03 - D02 1 7
T-Mobile WBT A14 - A16 9 2
Min. Infrast. & Waterst. Sibold Solutions A10 - A13 6 2
Aegon & Siemens JACOBS A02 - A05 5 2
ACM / Min. Economische Zkn Haags Advies A01 - A03 1 7
Jij&Simon Min. Buitenlandse Zkn A06 - A09 7 1
Shell 2 Watergeuzen, De A12 - A15 2 3
03-06-19
Min. Justitie en Veiligheid Haaglanden Medisch Centrum B03 - B01 3 6
NN Groep TOPdesk C04 - C07 0 3
Min. Financiën Jonge Balie Den Haag C03 - C01 0 5
Haga Hockeyteam Politie Eenheid Den Haag B02 - B05 7 0
NIBC VD detachering B04 - B07 5 4
McDermott Shell 1 A08 - A11 0 2
27-05-19
Aegon & Siemens Min. Buitenlandse Zkn A02 - A09 4 0
Shell 2 T-Mobile A12 - A14 2 2
Min. Binnenlandse Zkn Jonge Balie Den Haag C02 - C01 1 1
Min. Infrast. & Waterst. WBT A10 - A16 1 7
ACM / Min. Economische Zkn JACOBS A01 - A05 1 7
20-05-19
Binnenhof XI LUMC D02 - D05 3 0
McDermott Watergeuzen, De A08 - A15 3 3
Jij&Simon Sibold Solutions A06 - A13 13 1
BMW AstraZeneca D03 - D01 3 1
Min. VWS TUI NL D04 - D06 2 3
Jacky Shell 1 A04 - A11 4 4
Min. Financiën TOPdesk C03 - C07 3 4
13-05-19
Min. Justitie en Veiligheid VD detachering B03 - B07 1 2
NN Groep Provincie ZH /Gemeente DH C04 - C06 4 2
Politie Eenheid Den Haag Haaglanden Medisch Centrum B05 - B01 1 3
NIBC PostNL B04 - B06 2 1
Paleis van Justitie Jonge Balie Den Haag C05 - C01 2 1
Min. Infrast. & Waterst. Shell 2 A10 - A12 0 2
06-05-19
McDermott T-Mobile A08 - A14 2 1
Sibold Solutions Aegon & Siemens A13 - A02 5 5
NN Groep Min. Binnenlandse Zkn C04 - C02 3 0
Haags Advies Shell 1 A03 - A11 0 3
Jij&Simon WBT A06 - A16 9 2
Jacky Watergeuzen, De A04 - A15 3 3
29-04-19
AstraZeneca BMW D01 - D03 1 1
Aegon & Siemens Jacky A02 - A04 8 2
Min. Buitenlandse Zkn WBT A09 - A16 5 3
15-04-19
Min. Financiën Provincie ZH /Gemeente DH C03 - C06 7 1
Min. Binnenlandse Zkn NN Groep C02 - C04 5 1
LUMC AstraZeneca D05 D01 1 1
Haga Hockeyteam NIBC B02 - B04 0 6
VD detachering Haaglanden Medisch Centrum B07 - B01 3 3
TOPdesk Jonge Balie Den Haag C07 - C01 4 2
Binnenhof XI Min. VWS D02 - D04 3 1
Jij&Simon Shell 2 A06 - A12 4 0
08-04-19
Aegon & Siemens WBT A02 - A16 3 2
McDermott Min. Infrast. & Waterst. A08 - A10 6 1
JACOBS Sibold Solutions A05 - A13 1 8
ACM / Min. Economische Zkn Min. Buitenlandse Zkn A01 - A09 2 3
Haags Advies Watergeuzen, De A03 - A15 0 4
Jacky T-Mobile A04 - A14 7 3
BMW TUI NL D03 - D06 2 1
PostNL Politie Eenheid Den Haag B06 - B05 3 0
01-04-19
LUMC Min. VWS D05 - D04 7 1
TOPdesk Provincie ZH /Gemeente DH C07 - C06 2 1
Paleis van Justitie NN Groep C05 - C04 0 0
Aegon & Siemens Shell 2 A02 - A12 2 5
VD detachering PostNL B07 - B06 5 5
Min. Justitie en Veiligheid Haga Hockeyteam B03 - B02 5 1
Min. Financiën Min. Binnenlandse Zkn C03 - C02 3 0
Politie Eenheid Den Haag NIBC B05 - B04 0 5
25-03-19
Haags Advies T-Mobile A03 - A14 0 9
BMW Binnenhof XI D03 - D02 2 2
Min. Buitenlandse Zkn Sibold Solutions A09 - A13 2 6
ACM / Min. Economische Zkn Shell 1 A01 - A11 2 7
JACOBS WBT A05 - A16 4 5
Jij&Simon McDermott A06 - A08 1 1
TUI NL AstraZeneca D06 - D01 6 4
18-03-19
TOPdesk Min. Binnenlandse Zkn C07 - C02 1 5
Paleis van Justitie Min. Financiën C05 - C03 2 2
Provincie ZH /Gemeente DH Jonge Balie Den Haag C06 - C01 1 3
VD detachering Haga Hockeyteam B07 - B02 3 2
PostNL Haaglanden Medisch Centrum B06 - B01 2 1
JACOBS Shell 2 A05 - A12 1 8
11-03-19
Aegon & Siemens McDermott A02 - A08 2 3
ACM / Min. Economische Zkn Sibold Solutions A01 - A13 1 5
Haags Advies Min. Infrast. & Waterst. A03 - A10 6 3
TUI NL Binnenhof XI D06 - D02 0 10
Jacky Jij&Simon A04 - A06 5 2
Shell 1 Watergeuzen, De A11 - A15 2 6
04-03-19
Politie Eenheid Den Haag VD detachering B05 - B07 0 8
LUMC BMW Group Nederland D05 - D03 2 5
Paleis van Justitie TOPdesk C05 - C07 2 5
Provincie ZH /Gemeente DH Min. Binnenlandse Zkn C06 - C02 2 0
NIBC Haaglanden Medisch Centrum B04 - B01 3 2
PostNL Haga Hockeyteam B06 - B02 1 2
NN Groep Jonge Balie Den Haag C04 - C01 3 3
Min. Buitenlandse Zkn Shell 2 A09 - A12 1 4
Min. VWS AstraZeneca D04 - D01 0 4
25-02-19
Politie Eenheid Den Haag Haga Hockeyteam B05 - B02 1 1
VD detachering NIBC B07 - B04 6 2
18-02-19
Sibold Solutions WBT A13 - A16 5 6
Shell 1 T-Mobile A11 - A14 2 1
Haags Advies Jij&Simon A03 - A06 0 4
JACOBS McDermott A05 - A08 1 2
ACM / Min. Economische Zkn Watergeuzen, De A01 - A15 0 5
11-02-19
NIBC Min. Justitie en Veiligheid B04 - B03 6 4
NN Groep Min. Financiën C04 - C03 5 0
Provincie ZH /Gemeente DH Paleis van Justitie C06 - C05 5 1
Binnenhof XI AstraZeneca D02 - D01 1 3
TUI NL LUMC D06 - D05 4 2
Min. VWS BMW D04 - D03 5 3
04-02-19
Aegon & Siemens Haags Advies A02 - A03 6 1
Shell 2 Sibold Solutions A12 - A13 5 3
McDermott Min. Buitenlandse Zkn A08 - A09 1 1
Haga Hockeyteam Haaglanden Medisch Centrum B02 - B01 1 0
Jacky JACOBS A04 - A05 8 0
28-01-19
T-Mobile Watergeuzen, De A14 - A15 5 2
LUMC Binnenhof XI D05 - D02 1 5
ACM / Min. Economische Zkn WBT A01 - A16 1 3
TUI NL Min. VWS D06 - D04 6 3
21-01-19
Haaglanden Medisch Centrum Min. Justitie en Veiligheid B01 - B03 4 1
TOPdesk NN Groep C07 - C04 1 0
Jonge Balie Den Haag Min. Financiën C01 - C03 4 0
Shell 2 WBT A12 - A16 2 4
14-01-19
ACM / Min. Economische Zkn T-Mobile A01 - A14 0 9
McDermott Sibold Solutions A08 - A13 5 1
Jacky Min. Buitenlandse Zkn A04 - A09 8 1
Jij&Simon Shell 1 A06 - A11 5 4
Min. Infrast. & Waterst. Watergeuzen, De A10 - A15 1 7
Haags Advies JACOBS A03 - A05 1 5
10-12-18
VD detachering Min. Justitie en Veiligheid B07 - B03 1 1
TOPdesk Min. Financiën C07 - C03 4 3
Provincie ZH /Gemeente DH NN Groep C06 - C04 3 1
Min. VWS Binnenhof XI D04 - D02 0 2
Jonge Balie Den Haag Paleis van Justitie C01 - C05 5 0
TUI NL BMW D06 - D03 7 1
Haaglanden Medisch Centrum Politie Eenheid Den Haag B01 - B05 1 1
03-12-18
Aegon & Siemens Shell 1 A02 - A11 3 9
Jacky Sibold Solutions A04 - A13 9 1
Min. Infrast. & Waterst. T-Mobile A10 - A14 2 7
PostNL NIBC B06 - B04 1 2
Haags Advies Min. Buitenlandse Zkn A03 - A09 2 1
26-11-18
Binnenhof XI BMW D02 - D03 0 3
McDermott WBT A08 - A16 3 3
Haaglanden Medisch Centrum VD detachering B01 - B07 3 1
Jij&Simon Watergeuzen, De A06 - A15 9 1
ACM / Min. Economische Zkn Shell 2 A01 - A12 1 6
19-11-18
PostNL Min. Justitie en Veiligheid B06 - B03 1 3
Jonge Balie Den Haag TOPdesk C01 - C07 2 2
AstraZeneca TUI NL D01 - D06 6 1
NIBC Haga Hockeyteam B04 - B02 1 1
Provincie ZH /Gemeente DH Min. Financiën C06 - C03 2 1
JACOBS Shell 1 A05 - A11 0 4
12-11-18
Aegon & Siemens Watergeuzen, De A02 - A15 1 4
Haags Advies Sibold Solutions A03 - A13 2 2
McDermott Shell 2 A08 - A12 2 0
Jacky WBT A04 - A16 13 1
Jij&Simon T-Mobile A06 - A14 7 0
05-11-18
NN Groep Paleis van Justitie C04 - C05 3 1
Provincie ZH /Gemeente DH TOPdesk C06 - C07 3 2
Min. Binnenlandse Zkn Min. Financiën C02 - C03 3 2
Haga Hockeyteam Min. Justitie en Veiligheid B02 - B03 2 4
Min. Buitenlandse Zkn Shell 1 A09 - A11 0 6
PostNL VD detachering B06 - B07 0 3
AstraZeneca Min. VWS D01 - D04 2 3
NIBC Politie Eenheid Den Haag B04 - B05 5 3
Binnenhof XI TUI NL D02 - D06 4 1
29-10-18
ACM / Min. Economische Zkn McDermott A01 - A08 0 4
Aegon & Siemens T-Mobile A02 - A14 4 2
JACOBS Watergeuzen, De A05 - A15 2 5
Jacky Shell 2 A04 - A12 4 2
Haags Advies WBT A03 - A16 1 4
22-10-18
Jonge Balie Den Haag Min. Binnenlandse Zkn C01 - C02 4 3
JACOBS Min. Infrast. & Waterst. A05 - A10 2 0
15-10-18
Min. Financiën Paleis van Justitie C03 - C05 5 1
Min. Justitie en Veiligheid Politie Eenheid Den Haag B03 - B05 3 2
Min. Binnenlandse Zkn TOPdesk C02 - C07 5 3
Jonge Balie Den Haag Provincie ZH /Gemeente DH C01 - C06 2 2
Haaglanden Medisch Centrum PostNL B01 - B06 3 5
Haga Hockeyteam VD detachering B02 - B07 2 9
Haags Advies Shell 2 A03 - A12 3 1
AstraZeneca Binnenhof XI D01 - D02 3 0
08-10-18
JACOBS T-Mobile A05 - A14 6 2
Shell 1 Sibold Solutions A11 - A13 5 5
BMW Min. VWS D03 - D04 4 3
Min. Buitenlandse Zkn Watergeuzen, De A09 - A15 0 1
Aegon & Siemens Min. Infrast. & Waterst. A02 - A10 2 1
ACM / Min. Economische Zkn Jij&Simon A01 - A06 1 11
01-10-18
TOPdesk Paleis van Justitie C07 - C05 2 1
Jonge Balie Den Haag NN Groep C01 - C04 1 2
Haga Hockeyteam PostNL B02 - B06 1 7
Haaglanden Medisch Centrum NIBC B01 - B04 0 1
VD detachering Politie Eenheid Den Haag B07 - B05 6 3
24-09-18
Aegon & Siemens Jij&Simon A02 - A06 2 3
Haags Advies McDermott A03 - A08 2 4
Sibold Solutions Watergeuzen, De A13 - A15 3 6
ACM / Min. Economische Zkn Jacky A01 - A04 1 12
Min. Buitenlandse Zkn T-Mobile A09 - A14 3 2
Shell 1 WBT A11 - A16 5 3
17-09-18
Min. Financiën NN Groep C03 - C04 3 2
Min. Justitie en Veiligheid NIBC B03 - B04 2 8
Paleis van Justitie Provincie ZH /Gemeente DH C05 - C06 0 5
Haaglanden Medisch Centrum Haga Hockeyteam B01 - B02 7 2
Politie Eenheid Den Haag PostNL B05 - B06 2 2
Min. Buitenlandse Zkn Min. Infrast. & Waterst. A09 - A10 2 3
10-09-18
ACM / Min. Economische Zkn Aegon & Siemens A01 - A02 1 7
Sibold Solutions T-Mobile A13 - A14 3 4
Haags Advies Jacky A03 - A04 0 10
JACOBS Jij&Simon A05 - A06 0 8
Shell 1 Shell 2 A11 - A12 6 3
Watergeuzen, De WBT A15 - A16 4 2

 

Nieuws

 

HGC TV