Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto

Contributie, Bijdragen en Opzeggen
CONTRIBUTIE EN OPZEGGEN

Contributies HGC

Hieronder treft u de verschillende contributie bedragen aan voor seizoen 2023-2024, zoals deze zijn vastgesteld in de ALV van 15 juni 2023. Hierbij de volgende opmerkingen:

 • De inning van de contributies vindt plaats door middel van automatische incasso. Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso, dan vervalt de € 10,- automatische incasso korting.
 • De verschillende contributies / bijdragen worden op verschillende tijden geïncasseerd / gefactureerd en wel:
  • Contributie, topbijdrage en entreegeld worden eind juli 2023 geïncasseerd;
  • Fit en Fun, wordt eind augustus 2023 geïncasseerd;
  • Selectie- & opleidingsbijdrage worden eind september 2023 geïncasseerd;
  • Zaalcontributie wordt eind november 2023 geïncasseerd.
 • Facturen die niet via automatische incasso worden geïnd en na 30 dagen nog niet betaald zijn, krijgen automatisch een verhoging van €15. Na 60 dagen volgt schorsing, een boete van €35 en vervolgens, bij uitblijvende betaling, volgt royement en wordt de vordering uit handen gegeven;
 • De jeugdselectieteams worden aan het begin van het seizoen aangewezen en krijgen specifieke selectietrainingen, waaronder looptraining en extra trainingsmomenten in de week. Daarvoor geldt een extra bijdrage per speler per jaar, waarvan de hoogte afhankelijk is van de lijn waarin men speelt;
 • Er wordt ook zaalhockey gespeeld. We gaan ervan uit dat (bijna) ieder juniorenteam en veel miniteams zaalhockey kunnen spelen. De animo was vorig seizoen groot. De teams die zaalhockey gaan spelen worden in het begin of gedurende het seizoen aangegeven. Voor de zaalhockey geldt een extra bijdrage per speler per jaar. Tot en met de C-leeftijd is zaalhockey verplicht;

  

 

Contributies HGC 2023-2024 zoals goedgekeurd in de ALV van 15 juni 2023
       
         2023-2024          2022-2023 
       
Junioren (10-18)  €             466,00 1)  €             444,00
Mini's (8-10)  €             384,00 1)  €             366,00
Benjamini's (6-7)  €             301,00 1)  €             287,00
Funkey Hockey  €             219,00 1)  €             209,00
Jong senioren (17-25)   €             230,00 2)  €             215,00
Jong senioren 1e jaar lidmaatschap (17-25)  €             190,00 2)  
Senioren 25+   €             275,00 3)  €             215,00
Senioren 30+   €             325,00 4)  €             215,00
Senioren 45+   €             350,00 4)  €             215,00
Trim/Training/Niet spelend  €             225,00 4)  €             209,00
Entrée (éénmalig)  €             125,00    €             125,00
Topbijdrage  €               40,00    €               40,00
Zaalhockey  €             125,00    €             125,00
Bijdrage selectieteams (A-C)  €             250,00    €             250,00
Bijdrage opleidingsteams (CD)  €             125,00    €             125,00
Boete na 1 oktober 2021  €               15,00    €               15,00
Boete na 1 januari 2022  €               35,00    €               35,00
Familiekorting per kind bij 3 inwonende kinderen  €               25,00    €               25,00
Familiekorting per kind bij 4 inwonende kinderen  €               45,00    €               45,00

1.    Factuurkorting bij automatische incasso € 10,00) is reeds in het contributiebedrag verwerkt.

2.    Contributiebedrag is inclusief Topbijdrage (€ 40,00). Factuurkorting bij automatische incasso € 10,00) is reeds in het contributiebedrag verwerkt. Van dit bedrag wordt € 100,00 op de teampas gestort!

3.    Contributiebedrag is inclusief Topbijdrage (€ 40,00). Factuurkorting bij automatische incasso € 10,00) is reeds in het contributiebedrag verwerkt. Van dit bedrag wordt € 75,00 op de teampas gestort! 

4.    Contributiebedrag is inclusief Topbijdrage (€ 40,00). Factuurkorting bij automatische incasso € 10,00) is reeds in het contributiebedrag verwerkt. Van dit bedrag wordt € 50,00 op de teampas gestort!


NB 1 familiekorting geldt alleen voor het 3e en volgend (thuiswonend) competitie spelend lid van een gezin, waarbij alleen meetellen de leden, die volledige contributie betalen. Senioren tellen hierbij niet mee, aangezien deze een teamcontributie betalen.

NB 2: lidmaatschap half seizoen. In afwijking van bovenstaande contributieregeling is het mogelijk om je voor de tweede helft van een seizoen (vanaf januari) als lid aan te melden tegen een gereduceerd tarief. Een nieuw lid betaalt in dat geval slechts 60% van de voor hem/haar geldende contributie. Uiteraard blijft de verplichting tot het betalen van het eenmalige inschrijfgeld wel bestaan. Deze regeling geldt alleen als voor de betreffende categorie leden geen ledenstop of een andere beperking bij aanmelding geldt.

NB 3: Zaalhockeybijdrage: In de ALV van 4 april 2013 is het bestuursbesluit bekrachtigd dat alle selectie- en opleidingsteams, alle D-teams en alle 2ejaars E teams bij de jeugd/mini's tijdens de winterstop zaalhockeycompetitie zullen spelen. De extra zaalhockeybijdrage dient ter bekostiging van onze ballonhal, KNHB bijdrage en specifieke trainingsmaterialen.

NB 4: Entreegeld wordt eenmalig betaald; als men het lidmaatschap beëindigd heeft en men na enige tijd weer lid van HGC wordt, dan is er dus niet opnieuw entreegeld verschuldigd op dat moment.

NB 5: Zwangerschap of ernstige langdurige blessure. Voor een kortingsregeling op de contributie voor het lopende seizoen bij zwangerschap of een ernstige langdurige blessure (die het hockeyen medisch onverantwoord maakt) dient een zwangerschapsverklaring of verklaring van een arts, met begeleidende brief van het HGC lid/ouder/verzorger, schriftelijk en ondertekend vóór 1 september bij de ledenadministratie te zijn ingediend. Andere verzoeken worden niet in behandeling genomen. Getekende verklaringen na 1 september worden in financiële zin pas verwerkt in het daaropvolgende seizoen. Indien het betreffende lid in het daaropvolgende seizoen geen lid meer is, vindt geen restitutie plaats. De korting bedraagt voor een heel seizoen maximaal 75% van de op dat betreffende lid van toepassing zijnde contributie. Bij minder dan een heel seizoen zal verhoudingsgewijs een lager percentage worden vastgesteld. De korting wordt bepaald door het bestuur. Deze regeling telt niet voor die leden die contributie betalen via een teamcontributie.

NB 6: Topbijdrage. HGC heft een extra bijdrage per spelend lid van € 40,- boven op de reguliere contributie. Deze top bijdrage wordt gebuikt ter financiering van de kosten voor Dames 1 en Heren 1. Conform beleid van HGC worden de kosten van 'de top' grotendeels gefinancierd door sponsorinkomsten, daar waar Jeugd, Senioren en Accommodatie zich financiert uit contributie en accommodatie-inkomsten. Vanwege druk op de inkomstenkant, is een tijdelijke heffing van € 40,- ingesteld (en geaccordeerd door de ALV) om de sportieve ambities van HGC te kunnen blijven financieren.

 

Opzeggen lidmaatschap vóór 1 mei!

Opzeggingen dienen vóór 1 mei van het lopende seizoen plaats te vinden, door een e-mail aan:[email protected]. Graag bij de opzegging behalve de naam van het betreffende lid ook het elftal te vermelden. Uw opzegging zal per e-mail aan u worden bevestigd. Bewaar uw opzeggingsmail goed; totdat u de bevestiging van opzegging heeft ontvangen, is uw opzegging niet definitief!

 

Opzeggen onder voorbehoud

Het lidmaatschap kan om de volgende redenen onder voorbehoud worden opgezegd:

-Studie en examen door onduidelijkheid over toekomst 

Bij opzeggen onder voorbehoud gelden ook de bovengenoemde sluitingsdata. Het lidmaatschap wordt in het systeem als opgezegd onder voorbehoud verwerkt, waarbij het lidmaatschap zonder tegenbericht per 1 juli zal worden beëindigd.

 

Sanctie voor (te late) opzegging

Wordt de opzegging later dan 1 mei gedaan, dan geldt een financiële sanctie, volgens onderstaand schema: 

 

Vanaf 1 mei   – 12 juni

Vanaf 12 juni

(Jongste)Jeugd, Senioren Trimhockey

€ 200,--

Volledige contributie

 

 

 

 NB 1: (Selectie)spelers, die het niet eens zijn met de teamindeling, kunnen niet zonder financiële consequenties na 1 mei opzeggen.

 

 

 NB 1: (Selectie)spelers, die het niet eens zijn met de teamindeling, kunnen niet zonder financiële consequenties na 1 mei opzeggen.

 
 

HGC TV