Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto
Nieuws afbeelding Bestuur

Algemene Ledenvergadering 19 februari om 20:30 u

14-2

Oproep aan alle leden, ouders van jeugdleden, Ereleden, Leden van Verdienste, Gazellen, donateurs en sponsoren.

Algemene Ledenvergadering HGC

19 februari 2019 om 20:30 uur in het Oude Café

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen ALV 17 januari 2019 *)
  4. Bestuurswisseling **)
  5. W.v.t.t.k.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

*) De notulen van de vorige vergadering liggen ter inzage in het kantoor van de Verenigingsmanager vanaf maandagmorgen 18 februari as.

**) Conform art. 11, lid 2 van de statuten van HGC kunnen naast de voordracht door het bestuur ook andere kandidaten worden voorgedragen. Die voordracht moet wel worden gesteund door tenminste tien leden en vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

Toelichting op agendapunt Bestuurswisseling:

Op 14 januari jl. was er een ALV, die vrijwel geheel in het teken stond van het vaststellen van de jaarrekening en alles wat daarbij hoort. Er is toen indringend gesproken over de uitdagende financiële situatie, het beleid en ‘de toekomst’, om HGC zowel voor breedtehockey als tophockey goed gepositioneerd te houden. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van vele dossiers.

Ik heb al langer te kennen gegeven dat ik na bijna 8 jaar voorzitterschap de hamer nu echt wil overdragen. Gorrit-Jan Blonk heeft zich eind vorig jaar bereid verklaard deze bestuurstaak op zich te nemen. Het zittende bestuur is van mening dat Gorrit-Jan een eigen team moet kunnen formeren dat met nieuw elan de club bestuurt. Dat betekent dat alle huidige bestuursleden tegelijk met mij zullen terugtreden om ruimte te maken voor een nieuw bestuur. Het moge duidelijk zijn dat dit gebeurt met een degelijke overdracht en assistentie bij het inwerken. Bovendien zijn de aftredende bestuursleden bereid het nieuwe bestuur met raad en daad ter zijde te staan.

Ik wil mijn bestuursleden graag bedanken voor hun grote inzet voor HGC in de afgelopen jaren en maanden. Een sportclub runnen is vandaag de dag geen sine cure. Dat zij daartoe bereid waren en dat anderen dat nu weer zijn, daar kan HGC alleen maar dankbaar voor zijn.

Tijdens de ALV worden de volgende kandidaten als nieuwe bestuursleden voorgedragen:

Voorzitter

Gorrit-Jan Blonk

Secretaris

Annemieke Hilders

Penningmeester

Jan Hein Baken

Accommodatie

Vacature (gesprekken lopen)

Sponsoring

Marco Bos

Jeugd

Vacature (gesprekken lopen)

Senioren

Vacature (gesprekken lopen)

Tophockey

Mark van Loon

Communicatie (nieuw)

Vacature (gesprekken lopen)

Het bestuur hoopt dat jullie in groten getale naar deze ALV komen. Het zou mooi zijn als alle elftallen Jeugd, Senioren, Trimhockey en Tophockey vertegenwoordigd zijn. De belangstelling en actieve betrokkenheid van álle HGC-ers, vrijwilligers, vrienden en sponsoren zijn van groot belang om een club te zijn waar iedereen zich welkom weet, gehoord voelt en op zijn/haar niveau kan hockeyen.

Graag tot 19 februari 2019 om 20:30 uur in het Oude Café, HGC.

Tjeerd Boven, Voorzitter

(De eerste aankondiging voor deze ALV, die toen gepland was op 14 februari, werd geplaatst op 7 februari. Op 12 februari is aangegeven dat deze ALV door omstandigheden naar 19 februari 20:30 u verzet moest worden. Excuus voor het ongemak)


Bezoekersregistratie
 

HGC TV