HGC homepage zaterdag 19 augustus 2017    
HGC.nl > item
MIJN HGC POWERED BY LISA
Log in:
MIJN HGC vernieuwd!
HGC Betaalkaart
Mijn KNIP online
HOCKEY ACADEMIE
Hockey Academie
WORD HGC VRIJWILLIGER
Deer to be Volunteer
ABN AMRO

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd 2017-2018

02 jun 2017, jeugd@hgc.nl

Inleiding

HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat we voor iedere speler een plek in een team vinden waarbij hij/zij zowel sportief als sociaal gezien het beste past. Verschillende interpretaties van hockeykwaliteit en de individuele voorkeuren van ouders, spelers en teams kunnen voor veel discussie zorgen. Daarom vinden we het belangrijk om het HGC-jeugdbeleid en de achterliggende selectiecriteria op een duidelijke manier te verwoorden.

Selectie- en indelingsbeleid 2017-2018

Er wordt voor dit beleid een onderscheid gemaakt tussen de A-, B-, C-, D- en E-categorieën en tussen topteams en overige teams. Topteams worden bovendien nog onderverdeeld in topteams (de 1e teams + JD2/MD2) en opleidingsteams (de overige 2e teams). Of een 2e team een opleidingsteam is, wordt (ieder seizoen opnieuw) bepaald door de Technische Commissie en is afhankelijk van het niveau van het team als geheel. De 2e teams vallen onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie. Een ouder is coach, de twee trainingen worden door een toptrainer verzorgd. Voor het seizoen 2017-2018 zijn de volgende teams aangemerkt als opleidingsteams: MA2, MB2, MC2 en JC2.

A- & B-categorie

 

 • In deze lijn zijn A1 en B1 de topteams. De Technische Commissie kan besluiten om de 2e teams als opleidingsteams aan te wijzen.
 • De sterkste spelers spelen in A1 en B1.
 • In de topteams worden in beginsel maximaal 16 spelers opgenomen.
 • De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met persoonlijke sociale voorkeur. Hierbij wordt (indien de aantallen dit toelaten) een splitsing gemaakt tussen eerstejaars en tweedejaars teams.
 • In de A-lijn zullen de elftallen uit voldoende spelers moeten bestaan om problemen met eindexamens te voorkomen.
 • De spelers van alle topteams hebben te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden (zie Appendix 1 hieronder). 

 


C-categorie

 

 • Het topteam is C1. De Technische Commissie kan besluiten om C2 als opleidingsteam aan te wijzen.
 • De sterkste spelers spelen in C1.
 • In de topteams worden in beginsel maximaal 15 spelers opgenomen.
 • De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met persoonlijke sociale voorkeur. Hierbij wordt (indien de aantallen dit toelaten) een splitsing gemaakt tussen eerstejaars en tweedejaars teams.
 • De spelers van de topteams hebben te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden (zie Appendix 1).

 

D-categorie

 

 • Het topteam is D1. De Technische Commissie ziet in beginsel JD2/MD2 ook als topteam.
 • De sterkste spelers spelen in D1. Wegens fysieke of sociale redenen is het mogelijk dat sommige eerstejaars spelers, ondanks het feit dat zij tot de sterksten behoren, niet direct in D1, maar in D2 worden geplaatst.
 • In de topteams worden in principe maximaal 15 spelers opgenomen.
 • De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met persoonlijke sociale voorkeur. Hierbij wordt (indien de aantallen dit toelaten) een splitsing gemaakt tussen eerstejaars en tweedejaars teams.
 • De spelers van de topteams hebben te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden (zie Appendix 1).

 

E-categorie

 • Het topteam is E1. De Technische Commissie Jeugd kan besluiten om E2 ook als topteam aan te wijzen.
 • De sterkste spelers spelen in beginsel in E1. De overige sterkste spelers spelen in E2.
 • In de topteams worden in beginsel 10 spelers opgenomen.
 • De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met persoonlijke sociale voorkeur.
 • De spelers van de topteams hebben de verplichting bij alle trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn. Verzoek tot afwezigheid vindt alleen in overleg met coach, trainer en/of TC plaats.

 

Keepers

 De keeperscommissie bepaalt welke keeper in een topteam geplaatst wordt.

 • De sterkste keeper speelt in het 1e team. De daaropvolgende keeper in het 2e team.
 • De overige keepers worden ingedeeld op basis van hockeysterkte. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met persoonlijke sociale voorkeur. Hierbij wordt (indien dit mogelijk is) een splitsing gemaakt tussen eerstejaars en tweedejaars keepers.
 • De topkeepers hebben 1 keer per week keeperstraining van de Goalie Academie. Daarnaast dienen zij minimaal 2 keer per week aan hun eigen teamtraining mee te doen.
 • De overige keepers hebben 1 keer per week keeperstraining van de Goalie Academie. Daarnaast dienen zij minimaal 1 keer per week aan hun eigen teamtraining mee te doen.
 • De keepers van de topteams hebben te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden (zie Appendix 1).
 • De topteams van de E-categorie hebben in principe nog geen vaste keeper. De keeperscommissie zorgt voor de training van de wisselkeepers.

 

Selectiemethode Topteams

De topteams worden samengesteld op basis van leeftijd en hockeykwaliteit. De topteams worden geselecteerd door de Technische Commissie. De Technische Commissie is ervoor verantwoordelijk dat de hockeykwaliteit (aanleg, ontwikkeling en combinatie van technische/tactische/fysieke en mentale aspecten) van de speler de enige maatstaf is op basis waarvan wordt geselecteerd.

Spelers worden geselecteerd per leeftijdscategorie: A, B, C, D en E. Voor individuele speciale gevallen zijn afwijkingen van dit beleid mogelijk. Deze speciale gevallen moeten worden geaccordeerd door de Hoofd Technische Commissie en/of het Bestuurslid Jeugd.

Er zijn per seizoen drie selectiemomenten:

1. Na de laatste competitiewedstrijd wordt, aan de hand van het spelervolgsysteem voor de topteams, het scoutsysteem voor externe spelers en de aanbevelingen van de Technische Commissie, per lijn een voorlopige selectiegroep gevormd. Deze groepen nemen in juni aan de trainingen deel. Voor het aankomende seizoen (2017-18) wordt op 18 juni de samenstelling van alle topteams definitief vastgesteld en gecommuniceerd met de betreffende spelers.

2. Na het einde van de voorcompetitie kan de Technische Commissie besluiten de topteams aan te passen op basis van de prestaties van de spelers in de voorcompetitie.

3. Tijdens de winterstop kan de Technische Commissie besluiten de topteams aan te passen op basis van de prestaties van de spelers in de eerste helft van de competitie.

Voor zaalhockey worden de teams aan het begin van het zaalhockeyseizoen vastgesteld door de Technische Commissie in overleg met de TC Zaalhockey. De spelers van de topteams worden, indien teambegeleiding en een keeper voor handen is, opgesplitst in een 1e, een 2e en een 12e team. Zo wordt optimaal tegemoet gekomen aan de continue ontwikkeling van onze topspelers. Zie verder in het Jeugd zaalhockeybeleid.

Bijdrage topteams

Voor de spelers van alle topteams geldt een extra contributiebijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld door het HGC bestuur en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

Indelingsrichtlijnen overige teams

De overige teams worden samengesteld op basis van hockeykwaliteit en leeftijd. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met sociale aspecten. Deze teams worden ingedeeld door de Jeugdcommissie. De Jeugdcommissie is ervoor verantwoordelijk dat de indeling van de spelers op een eerlijke en transparante manier gebeurt, waarbij primair rekening wordt gehouden met hockeykwaliteit (aanleg, ontwikkeling en combinatie van technische/tactische/fysieke en mentale aspecten).

Spelers worden ingedeeld per leeftijdscategorie: A, B, C, D en E. Voor individuele speciale gevallen zijn afwijkingen van dit beleid mogelijk. Deze speciale gevallen moeten worden geaccordeerd door het Hoofd Jeugdcommissie en de KNHB.

Tijdens het seizoen worden de spelers minimaal 2 keer beoordeeld d.m.v. een zogenoemd stickformulier.

Na de laatste competitiewedstrijd wordt aan de hand van dit formulier en gesprekken met de coaches door de Jeugdcommissie een indeling van alle teams gemaakt voor het daaropvolgende seizoen.

Voor het aankomende seizoen (2017-18) worden op 25 juni alle Jeugdteams bekend gemaakt in LISA.

Het kan zijn dat in een enkel geval gedurende het seizoen het noodzakelijk is dat een speler van team wisselt.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de indelingen?

Wanneer er vragen zijn over de indelingen van de topteams kunnen ouders of spelers contact opnemen met de Technisch Coördinator van het team waarin de speler is ingedeeld.

Wanneer er vragen zijn over de indelingen van de overige teams kunnen ouders of spelers contact opnemen met de Jeugdcoördinator van het team waarin de speler is ingedeeld.

De desbetreffende contactpersonen zijn op de site te vinden onder "Jeugd""Commissie".


Appendix 1:

Basisvoorwaarden waaraan spelers/speelsters van de HGC topteams moeten voldoen

Heren 1 HGC is met Amsterdam de enige club die vanaf de start van de hoofdklasse onafgebroken in die hoofdklasse heeft gespeeld. Dat willen we zo houden. Alle andere clubs zijn er later ingekomen of (zoals Dames 1 HGC) een keer gedegradeerd. HGC D1 speelt (vooralsnog) in de overgangsklasse. HGC is ook één van de weinige clubs die bij zowel dames als heren alle prijzen één of meerdere malen gewonnen heeft: Kampioen van Nederland, Europacup 1, Europacup 2 en de EHL. HGC is dus ondanks eventuele tekortkomingen niet ‘zomaar’ een hockeyclub. Er is in de topsectie veel hockey know how aanwezig.

HGC biedt een adequate en vakkundige begeleiding, waarbij spelers technisch en tactisch leren om respectvolle, goede en competitieve hockey(st)ers te worden. Daarbij hoort ook het bijbrengen van mentale aspecten (incasseren tegenslagen, omgaan met kritiek) en sportgericht denken.

Het spelen in een topteam is geen verplichting. HGC selecteert spelers voor een topteam omdat zij naar de mening van de kenners (Technische Commissie) voldoende talent hebben en zich met dat talent onderscheiden van hun leeftijdsgenoten. Het is een vrije keus van het individuele jeugdlid om hieraan deel te nemen, daar - waar nodig - ook ondersteund door de desbetreffende ouders.

Spelers moeten het vooral ‘leuk’ vinden om in een topteam uit te komen. Daarna komt de vraag of zij al dan niet willen / kunnen voldoen aan de voorwaarden (tijdsbesteding en levensstijl) die de vereniging van hen verwacht. Hierbij geldt voor alle groepen: studie is 1, hockey is 2, en dan volgt pas de rest. Om de spelers hun tijd te leren plannen is betrokkenheid van de ouders noodzakelijk.

De voorwaarden waaraan de spelers in een top team moeten voldoen, zijn de volgende:

 

 • Spelers moeten de wil hebben zichzelf als speler steeds te verbeteren en daartoe gemotiveerd worden: aan het eind van ieder seizoen moet hij/zij beter zijn dan bij de start van het seizoen.
 • Spelers voldoen aan iedere trainings- en wedstrijdverplichting gedurende het gehele seizoen wat van invloed kan zijn op hun vakantieplanning. De Technische Commissie bepaalt aan het begin van het seizoen of vakanties gedurende het seizoen vrij zijn. De coach van het team kan hier gedurende het seizoen van afwijken, mits is overlegd met de Technische Commissie.
 • (Minimum) trainingintensiviteit per week:

 

A1: 3x 1,5 uur

B1: 3x 1,5 uur

C1: 3x 1,5 uur

D1: 3x 1¼ uur

A2: 2x 1,5 uur

B2: 2x 1,5 uur

C2: 2x 1,5 uur

D2: 2x 1¼uur

 

 • A1, B1 en C1 trainen op donderdag of vrijdag waarna de teams op de club eten en er een teambespreking ter voorbereiding op de wedstrijd wordt gehouden.
 • Coach en spelers van A2, B2 en C2 kunnen in onderling overleg besluiten een 3e keer in de week te trainen. Deze training zal in beginsel door de coach of een andere ouder gegeven worden. Indien gewenst kan met horeca@hgc.nl afgesproken worden om regelmatig op de club te eten.
 • Spelers dienen voorafgaand aan de wedstrijd minimaal een uur van te voren te verzamelen, bij uitwedstrijden is de reistijd hierin niet mee gerekend.
 • Spelers zijn aanwezig tijdens de voorbereidingstrainingen van het seizoen: de ‘prep’-weken. Aan deze 'prep'-weken zijn extra kosten verbonden. A1 spelers moeten rekening houden met een trainingsstart van 4 weken voor aanvang van de competitie. B1, C1, D1 en D2 spelers starten minimaal 3 weken voor de aanvang van de competitie. A2, B2 en C2 spelers, indien het team een opleidingsteam is, starten eveneens minimaal 3 weken voor de aanvang van de competitie.

 

Buiten de geplande competitiewedstrijden worden er in de tussenliggende periodes regelmatig oefenwedstrijden georganiseerd, waarbij deelname verplicht is.


Hoofdsponsor van HGC
Marketingpartners
SponsorActies
Alle Acties
Sponsors
Alle Sponsors
HGC is een door Den Haag Topsport erkende vereniging
Haagse Topsport.nl

@HGCHockey on Twitter HGC on Linkedin HGC on Facebook
© copyright 1999-2017 HGC | Website gebouwd door: Red Feet
HoofdklasseHockey.nl Hockey.nl